Bruslaři (blogují nejen o) sobě

Hlavní menu

Náhodný obrázek

Hledání


Přihlášení


Jméno:

Heslo:

Kdo tu dnes byl ?

Kategorie

RSS Export

Info

Odkazy

Licence DPL - Dentova Soukromá Licence

Revidovaná verze licence DPL. Předmětem licence je úprava vztahu mezi autorem a uživatelem jeho díla tak, aby bylo zachováno autorovo svobodné právo na rozhodnutí, jak s dílem naloží, a to i v případech, že jej nabídl k veřejnému užívání

Preambule

 • Po webu se šíří spousta "svobodného" materiálu pod nejrůznějšími licencemi — GPL, BSD, Mozilla a dalšími. Tyto licence především ošetřují to, co s materiálem můžete dělat a za jakých podmínek, ale bohužel žádná z nich neošetřovala vztah mezi autorem, který se rozhodl své dílo poskytnout k veřejnému užívání dalším lidem, a uživatelem tohoto díla.
 • Existuje totiž mnoho užitečných aplikací, pomůcek, služeb, textů a podobných autorských děl, které vznikly z potřeby jejich autorů a byly zamýšleny primárně k soukromému využití. Někdy se autor podobné aplikace rozhodne, že své dílo dá k dispozici veřejnosti k veřejnému bezplatnému užívání. Bohužel, spousta uživatelů si myslí, že autor má vůči nim nějaké závazky či povinnosti vzniklé ze samotného faktu autorství. Tato licence umožňuje jasné formulování vztahu uživatele k dílu a k autorovi v případech, kdy je dílo, napsané pro potřeby konkrétní osoby či osob, nabízeno k veřejnému využití. Zároveň formuluje podmínky, za kterých může být toto dílo užíváno, záruky na dílo a práva či povinnosti jeho uživatelů.
 • Účelem licence je, aby si uživatelé uvědomili, že autor díla nemůže za to, že se jim jeho dílo nelíbí, a že není za žádných okolností povinen brát na jejich mínění zřetel. Text vychází z přesvědčení, že prvořadou cílovou skupinou takového díla je jeho autor sám, a že neexistuje žádná povinnost, která by autorovi ukládala změnu funkce díla či změnu cílové skupiny; výjimkou jsou změny, učiněné na základě vlastního svobodného rozhodnutí autora. Text formuluje především autorovo právo naložit s dílem tak, jak on sám uzná za vhodné, bez ohledu na přání či mínění kohokoli.
 • Pokud autor dá své dílo k volnému užívání, není to jeho povinností, ale jeho právem a dobrou vůlí, bez ohledu na motivaci jeho rozhodnutí.
  Definice
 • Dílo je v tomto textu aplikace, pomůcka, služba či obecně jakékoli autorské dílo, u něhož autor rozhodne, že chce, aby se uživatelé řídili pravidly v této licenci obsaženými.
 • Uživatel je osoba, která není autorem ani provozovatelem, a která užívá či šíří dílo, pokryté touto licencí.
  Ujednání

Užívání Díla uživateli se řídí následujícími předpoklady a z nich odvozenými pravidly:


I. Dílo

 • Primární účel Díla je dán potřebami autora či provozovatele.
 • Funkčnost Díla je taková jaká je a vychází primárně z potřeb jeho autora či provozovatele, nikoli z potřeb uživatelů.

II. Práva autora či provozovatele

 • Funkce, funkčnost, uspořádání či jiné vlastnosti Díla se mohou kdykoli změnit podle rozhodnutí a potřeb autora či provozovatele. Tyto změny nelze nijak vynutit ani zakázat a jejich provedení nezakládá autorovi ani provozovateli žádné povinnosti.
 • Dílo je a zůstává soukromým majetkem autora či provozovatele.
 • Autor či provozovatel se rozhodl poskytnout Dílo k veřejnému užívání na základě svého svobodného uvážení. Toto rozhodnutí nelze nijak vynutit a z tohoto rozhodnutí nevyplývají pro autora žádné povinnosti.
 • Autor či provozovatel může kdykoli změnit podmínky užívání Díla nebo jeho veřejné užívání ukončit; taková změna nemusí být nijak uživatelům ohlášena a nezakládá uživatelům žádná práva. Stejně tak z takové změny nevyplývají autorovi či provozovateli žádné povinnosti.
 • Dílo je poskytnuto k užívání tak jak je, bez jakýchkoli záruk ze strany jeho autora či provozovatele, a to zejména:
  • záruky funkčnosti,
  • záruky vhodnosti pro daný účel,
  • záruky dalšího udržování či rozvoje,
  • záruky další dostupnosti,
  • záruky obecné dostupnosti pro každého uživatele

III. Práva a povinnosti uživatelů

 • Uživateli díla je touto licencí dáno právo užívat dílo zdarma a v rozsahu obvyklém u obdobných děl, pokud není dodatkem k této licenci u konkrétního díla stanoveno jinak. Uživateli nevznikají žádná další práva k tomuto dílu, ani vůči autorovi nebo provozovateli.
 • Užívání Díla je podmíněno přijetím pravidel formulovaných v této licenci a jejich respektováním. Pokud Uživatel licenci nepřijme nebo s jejími ustanoveními nesouhlasí, nesmí Dílo užívat. Pokud Uživatel v průběhu užívání Díla poruší ustanovení této licence, nesmí Dílo dál používat. Užíváním Díla vyjadřuje uživatel svůj souhlas s touto licencí po celou dobu, co Dílo užívá.
 • Uživatel si je vědom, že autor ani provozovatel nejsou nijak odpovědni za případné škody, vzniklé užíváním či neschopností užívat Díla, jemu nebo třetím osobám, včetně všech obecných, speciálních, nahodilých či následných škod, nevyjímaje poškození, ztrátu či zkreslení dat.
 • Uživatel není oprávněn stěžovat si na účel Díla, jeho funkci, vhodnost pro dané použití, autorův záměr, zpracování ani další oblasti, v nichž má Autor konečnou a výlučnou pravomoc činit rozhodnutí.
 • Uživatel smí navrhnout vylepšení Díla, jeho funkčnosti či zpracování pouze tehdy, pokud si je vědom faktu, že jeho návrh není vynutitelný a že konečné rozhodnutí činí vždy a za všech okolností autor, a pokud s tímto ustanovením bez výhrad souhlasí.
 • Není-li upraveno jinou licencí, tak uživatel smí, v případech kde to má smysl, Dílo použít jako součást díla jiného či vytvořit dílo odvozené, a toto dál šířit, pokud jasně uvede, že původní dílo nebo konkrétní část je šířeno pod DPL.

IV. Závěrečná ustanovení

 • Aplikace ustanovení této licence nijak neomezuje souběžnou aplikaci jiných licencí, pokud se nedotýkají oblastí v této licenci ošetřených. V případě použití další licence, která ošetřuje nějakým způsobem oblasti zájmu této licence, mají ustanovení této licence v případech rozporu přednost.
 • Licence je aplikována v míře povolené zákonem a v oblastech, které zákon neošetřuje.
 • Obsahem této licence je pouze to, co je v ní výslovně napsáno. Jakákoli odvozená či vyplývající tvrzení nebo předpoklady nejsou obsahem této licence a nelze se tedy na ně odvolávat.

Text této licence je publikován za podmínek, které sám stanovuje, se všemi důsledky z toho vyplývajícími.